On és legal col·locar l'aire condicionat?

25 | 04 | 22
| Consells per tu

Introducció: Quatre conceptes vinculats a l'aire condicionat exterior

Abans d'entrar als mesos més calorosos convé conèixer com instal·lar l'aire condicionat de manera legal. Sempre és bo començar per definir els conceptes tècnics lligats amb el tema tractat.

- Façana: Cara visible des de l’exterior dels murs verticals que conclouen un edifici.
- Buit: Obertura situada en un pany de paret, façana o altre element de construcció.
- Fusteria: Conjunt de fustes - o altres materials- que composen el
tancament d’un buit.
- Protecció solar: Element de fusteria que té com a funció evitar la incidència directa
dels raigs solars.

Primera part: Criteris de col·locació dels aires condicionats a Barcelona

El terrat és la zona preferent per instal·lar-los.

En cas que això no sigui possible, és admissible col·loca l'aire condicionat en les següents situacions:

a) Sobre la llosa de balcó sempre que:

- Quedi per darrere la barana i per sota del seu límit superior.

- No malmeti la façana i se’n separi.

- No hi hagi conductes vistos per façana. El pas d’instal·lacions s’ha de fer per l’interior de l’edifici.

b) A l’interior de l’edifici sempre que:

- Formi part d’un projecte d’integració que tingui en compte la composició original de la façana.

- La instal·lació de l'aire condicionat no varii la composició de les finestres ni els materials originals. No s’han de malmetre ni fusteries ni proteccions solars.

- L’aparell quedi ocult.

El pas d’instal·lacions s’ha de fer per l’interior de l’edifici. Aquest és admissible:

c) Sobre la façana, els ampits de la finestra o per davant de la fusteria. 

d) A l’espai exterior de reculades o cossos semi oberts amb un projecte global que els integri dins d’un element moble són admissibles col·locats:

- Sobre la façana, els ampits de la finestra o per davant de la fusteria. 

e) A la part exterior i visible de reculades o cossos sortints semioberts si no és en les condicions 2.a o 2.c

f) A l’interior de la façana, per darrere la fusteria, amb les condicions següents:

- Que formi part d’un projecte d’integració que tingui en compte la composició original de la façana.
- Que l’aparell quedi ocult i integrat darrere una reixa.

g) Sobre la façana o per davant de la fusteria. 

Tindran la mateixa consideració que qualsevol altre espai visible des de carrer.


Són vàlids els mateixos criteris que per a la façana principal. No obstant això, podràn admetre’s també solucions on l’aparell quedi integrat dins d’un element moble sempre amb un projecte global i respectuós amb la composició original.


Cal subratllar, entre tota aquesta informació tres principis rectors:

En primer lloc, cal acomplir l’Ordenança de Medi Ambient.

En segon lloc, l’aplicació d’aquests criteris haurà de ser compatible amb l’acompliment de l’Ordenança d’Edificació.

En tercer lloc, la col·locació d’aires condicionats i els projectes globals d’integració dels aparells està subjecte a Llicència urbanística.

A la façana del pati interior d’illa:
1. Composició en pla de façana
2. Composició en volumetria lliure
3. Plantes Baixes
4. Porxos i espais privats d’ús públic

Segona part: Per què l'Ajuntament fixa els requisits d'una instal·lació en un edifici privat?

La pregunta pressuposa que un edifici privat no pot ser objecte de cap mena de política pública: al segle XXI aquest plantajament és completament obsolet.

En el cas que ens ocupa la intervenció pública es vehicula a través de l’Ordenanaça dels Usos del Paisatge Urbà de l'Ajuntament de Barcelona (en endavant OUPU). Encara queés convenient recordar que el Codi Civil de Catalunya (en endavant CCC) regeix la presentació en junta de propietaris del projecte d'instal·lació d'aire condicionat. Així, l'article 553-36-3 del CCC estableix que: "tot aquell que vulgui realitzar una obra en el seu element privatiu ha d'informar la presidència o administració de la comunitat (...)si l'obra afecta elements comuns, es necessita l'acord de la junta de propietaris.

Tornem a  L'OUPU per copsar el seu propòsit: "vetllar pel manteniment de la composició arquitectònica de les façanes (...) en el conjunt de la trama urbana(...)."

A més de la cerca de l'homogeneïtat arquitectònica hi ha un motiu més indirecte per la intervenció pública: les instal·lacions de baixa tensió que alimenten els aparells de climatització poden ser un perill per la seguretat pública en causar incendis. Vols saber-ne més? consulta aquest enllaç . 

En el cas concret dels edificis catalogats han de ser tractats individualment d’acord amb les seves característiques específiques i tenint en compte les directrius de la fitxa del catàleg existent en cada cas.
La col·locació haurà de ser al terrat de l’edifici. En aquest enllaç pots veure tots els artícles de l’OUPU.

Annex: És l'aire condicionat l'única opció per refrescar casa teva?

No. Encara que aquest text s'ha basat en detallar què demana i què prohibeix la normativa municipal barcelonina a l'hora de posar una màquina de ventilació artificial externa al nostre pis, el cert és que instal·lar refrigeració pot ser motiu de dubte almenys des de dos punts de vista:.

Per un costat l'econòmic perquè els ja de per sí alts preus de l'energia s'elevaran més en cas d'optar per l'aire condicionat.

Per l'altre l'ecològic perquè els aparells de refrigeració emeten: Dióxid de carboni, Hidrofluorocarbonis i contaminants addicionals procedents de la crema de combustibles fòssils.

En aquest sentit, el cinquè informe del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic assenyala "la necessitat de sistemes de refrigeració més eficients dissenyats per treballar amb refrigerants de baix potencial de calentament global (GWP per les sigles en anglès) ha d'estar recolzada per enfocaments innovadors per a la generació o subministre d'energia."

Davant les externalitats negatives de l'aire condicionat, és més oportú que mi recuperar aquest text nostre: com refrescar casa teva prescindint de l'aire condicionat.

Et preocupa protegir-te també fora de casa davant les elevades temperatures?  T'ho expliquem aquí.

A Finques Feliu continuem al teu costat.