Conflictes per danys derivats del mal manteniment d'arbres

15 | 06 | 20
| Consells per tu
  • Oliveres

Tens jardí privat? Cuidar d'ell relaxa i ocupa la ment. Avui, tractarem les conseqüències de tenir arbres en mal estat. Ho farem aportant solucions.

Preguntes preliminars:

1.1. Quan no pot haver-hi disputes?

Quan vius en una casa totalment aïllada i unifamiliar.

Quan malgrat existir un altre propietari/a, l'arbre no és prou alt com per superar els límits del jardí i quan no estigui plantat en la línia limítrof entre totes dues propietats. En tots dos casos el decisiu és que l'arbre estigui integrament dintre de la nostra propietat. L'article 33 de la Constitució garanteix la propietat privada. 

1.2. Quan pot afectar a atlres propietaris/es tenir arbres?

Quan l'arbre sigui prou alt superant així, la paret o el tancat que separa els jardins contigus de dos propietari@s i les seves branques caure en ell jardí aliè o les seves arrels penetrar en ell. 

El conflicte es limita al cas en què el creixement de l'arbre afecti un altre propietari de manera fefaent i directa. El que sigui un perjudici directe el diferencia d'altres problemes com el soroll excessiu on la nostra acció perjudica als altres sense que estiguem a prop seu. 

2. Estudiem ara la responsabilitat per danys causats per un arbre (o part d'ell) en una propietat aliena:

2.1. Els arbres que pertanyen a un propietari cauen sobre una propietat adjacent i la danyen o destrueixen.

Responsable del dany: el propietari de l'arbre en el cas que la falta de manteniment hagi estat decisiva perquè aquest es produís. Pensa en: una insuficient poda, branques o arrels massa llargues que no es mantinguessin a ratlla.

Solució: el legislador prioritza sempre evitar el conflicte. Per això, abans d'elevar una queixa a l'Administrador de finques o denunciar la conducta que et perjudica, has de notificar a l'amo de l'arbre el perjudici objectiu i durador que causa la seva conducta. La comunicació dels desperfectes busca donar l'oportunitat de reparar el dany. Si després de la comunicació el propietari l'arregla perfecte. Si en canvi, persisteix en la seva conducta dolosa (de mala fe) es pot podar l'arbre.

2.2. Estant l'arbre en perfecte estat de manteniment, s'ha produït una tempesta elèctrica i el fenomen meteorològic ha danyat una branca.

Responsable del dany:  una inclemència imprevisible. Per tant, el/la propietari/a de l'arbre no pot ser acusat/da de res.

Solució: caldrà veure si l'assegurança de llar que tens contractada cobreix "grans tempestes". En general, es considera gran tempesta la que supera els 100l/m² de precipitació i els 100km/hora de vent encara que des dels 40l/m² les asseguradores cobreixen danys.

2.3.  Una branca és fragil amb anterioritat a la tempesta i el propietari/a, després que li ho advertissin, no va fer les tasques de manteniment oportunes.

Responsable del mal: el/la propietari@ de l'arbre per "desistiment del seu deure de manteniment". En aquest cas, ha canviat una cosa respecte a l'anterior: encara que la tempesta continuï sent imprevisible es podria haver actuat per a evitar el fatal desenllaç.

Solució: perits i advocats han d'entrar en joc ja que aquest cas és matèria d'apreciació.

2.4. Si l'arbre estava ben mantingut i una tempesta provoca la caiguda d'una branca sobre el sostre d'un veí.

Responsable del dany: cap, a diferència de l'anterior cas, es pot acreditar un bon manteniment. 

Solució: contracta sempre una assegurança de la llar i, coneix què cobrirà.

2.5. Si un arbre creix tant que les seves arrels arrenquen una tanca propera.

Responsable del dany: el seu propietari/a ja que un arbre no pot cuidar d'ell mateix. A més, es consideraria una invasió de la propietat adjacent. En aquesta instància, s'exigiria que es tregui.

2.6. Un arbre fita no pot treure's si no és de mutu acord.

Responsable del dany: no hi ha dany per se i tampoc existeix responsable de la conducta.

Solució: el consens entre les parts. 

2.7 Les fulles o beines que cauen en un terreny adjacent al de la propietat de l'arbre.

Responsable del dany:el/la propietari@ de l'immoble, terreny, parcel·la o jardí en què cauen. En ser una mica natural no pot imputar-se responsabilitat al propietari de l'arbre. 

Solució: el/la propietari@ del terreny adjacent reculli fulles,beines o glans.

2.8 En el cas dels arbres, situats en les Comunitats de Propietaris, amenacin amb caure a la via pública o en una propietat privada Quines responsabilitats i obligacions té la Comunitat?

Responsable del mal: la propietat on és l'arbre que amenaça la via pública (exceptuant el supòsit de força major).

Solució: arrencar l'arbre ja sigui per pròpia voluntat o obligueu@ per l'autoritat judicial.

Així ho estableix el Codi Civil en els següents articles :

 Article 390 CC: “Quan algun arbre corpulent amenacés caure's de manera que pugui causar perjudicis a una finca aliena als transeünts per una via pública o particular, el propietari/a de l'arbre està obligat a arrencar-lo i retirar-lo; i si no volgués, es farà per mandat de l'Autoritat”.

Article 1908 CC: "Igualment respondran els propietaris dels danys causats: 1r Per la caiguda d'arbres col·locats en llocs de trànsit, quan aquesta no sigui ocasionada per força major".


3. Casos especials

3.1. La llei avala: que un propietari@ podi branques i talli arrels que es desvien cap a la seva propietat. Però, un propietari que podi un arbre invasor pertanyent a otr@ només pot fer-ho fins a la línia divisòria i, en cas que l'acció no fos suficient, ha de demanar permís per a ingressar al propietari/a de l'arbre

3.2 És il·legal: talar tot l'arbre, destruir la seva integritat estructural o l'atractiu i simetria estètica del mateix en podar-lo de manera indeguda.

Ara quan saps què pots fer i què no, és hora de triar el arbre que vols per al teu jardí.