Es pot delegar el nostre vot a la Junta en cas de no poder-hi anar?

26 | 04 | 21
| Consells per tu

És possible delegar el vot a un altre propietari si no es pot assistir a la junta?

Aquest article elaborat per María Baro de Brokalia ens explica com delegar un vot en una comunitat de propietaris en cas de no poder assistir a la junta.

Quan se sotmeten a votació decisions importants de la comunitat de propietaris és important
assistir per a no deixar-les en mans d'uns altres, però què passa quan l'agenda no permet fer-ho? Es pot delegar el vot? La llei de propietat horitzontal contempla aquesta possibilitat i té recollit un procediment perquè els propietaris no perdin el seu dret a decidir.

Què significa delegar el vot?

Com a propietari d'un immoble, l'individu té el dret i l'obligació d'assistir a totes les
reunions de la junta de propietaris per a formar part de les decisions que es prenen relatives a la
comunitat de propietaris. En l'article 15 de la Llei de Propietat Horitzontal (LPH), es reconeix la possibilitat d'acudir a través d'un representant.


D'aquesta manera, una vegada complerts tots els requisits que exigeix el text legal, qualsevol es pot assegurar que es respecta el seu dret a veu i a vot, encara que no pugui assistir per circumstàncies laborals, personals o de salut. Aquest tipus de representació també és molt útil per a garantir que les persones grans continuïn veient els seus interessos representats.

Quins requisits s'han de complir per a poder delegar el vot?


L'únic requisit que indica la llei és l'obligació d'acreditar la representació per escrit. Per això,
des del moment en el qual els interessats sàpiguen que no podran assistir, hauran de signar una autorització de representació.


En ella s'ha d'indicar el nom, cognoms i DNI de l'autoritzador, així com les dades de l'immoble (o
immobles) de la seva propietat i el coeficient de participació. D'altra banda, l'autorització també
haurà d'indicar qui és l'autoritzat amb totes les seves dades, incloent el seu document d'identitat o passaport. Perquè aquesta autorització tingui validesa completa i el delegat tingui dret a vot, és imprescindible que el propietari es trobi al corrent dels pagaments de les quotes. En cas contrari, podrà representar, i donar la seva opinió sobre els assumptes, però no tindrà potestat per a prendre decisions, igual que ocorre amb els veïns morosos que assisteixen a les juntes.

Qui poden representar als propietaris que no poden assistir?

Els propietaris que ho desitgin poden delegar el seu dret a vot en qualsevol persona. El més
habitual és que ho facin en un altre veí o en un familiar, però també es veuen casos en els quals es recorre a un representant legal, els inquilins de la propietat o una persona de confiança.


És important tenir en compte que, si el propietari que no pot assistir tria a un veí morós, aquest
solo tindrà capacitat de vot pel coeficient de participació al qual representa. En cap cas
recuperarà el poder de decisió sobre la quota de la propietat que té un deute pendent de pagament.


Cal aclarir que, encara que les solucions per a comunicar-nos en remot són cada vegada més freqüents, la llei no permet de manera explícita el vot per endavant, per correu o per Whats App. Quan tots els veïns propietaris estan d'acord, aquesta modalitat sí que podria funcionar però, si un d'ells impugna la reunió, aquesta mancaria de validesa.

Quins documents cal presentar davant la junta?


Com s'ha vist en els paràgrafs anteriors, és imprescindible que el representant mostri, abans de començar la reunió, el document en el qual el propietari li permet representar-li en la presa de decisions. També serà convenient que presenti un document d'identitat amb el qual demostri que realment és qui diu ser.
Com a conclusió, es pot afirmar que delegar el vot és possible sempre que es presenti un
document que l'autoritzi
, tal com regula la LPH. A més, perquè aquest tingui validesa completa, ésimprescindible que el propietari es trobi al dia amb els pagaments.