Majories per adoptar els principals acords al sí de la Junta de Propietaris

06 | 01 | 20
| Sector immobiliari

Les comunitats de propietaris s'organitzen gràcies a tres òrgans: presidència, secretaria i junta de propietaris. La comunitat pot encarregar l'administració a un professional extern, en aquest cas ell/ella inclou la funció de secretaria. 

Tots els càrrecs són designats per la junta, en principi, duren un any i s'entenen prorrogats fins que no tingui lloc la següent. La junta està facultada per nomenar un vicepresident en cas d'impossibilitat o absència del president. No obstant la seva opcionalitat recomanem que es compti d'entrada amb vicepresident/@.

La junta de propietaris és integrada per tots els propietaris dels elements privatius. aquest òrgan s'ha de reunir com a mínim una vegada a l'any per aprovar els comptes i el pressupost. Tot i això, durant l'any es poden convocar als propietaris per prendre acords específics.  Aquests han de constar a la convocatòria de la junta corresponent en la qual han de reflectir-se els punts de l'ordre del dia que requereixin d'una decisió per la junta de propietaris.

D'acord amb la Llei catalana 5/2015 s'estableixen tres tipus de majoria per aprovar acords:

 1. Simple: 50,1% (de coeficients i propietaris) 

 2. Qualificada: 4/5 parts 80% (de coeficients i propietaris),  

3. Unanimitat: 100%.

Quines són les principals decisions que pot adoptar una Comunitat de Propietaris i la majoria requerida per la seva aprovació?:

Majoria simple:

 • Executar obres i suprimir barreres arquitectòniques i instal·lar l'ascensor (majors de 70 anys i diversos funcionals poden demanar-ho per via judicial)
 • Executar obres per l'accessibilitat i seguretat de l'immoble
 • Executar obres per instal·lar equips d'eficiència energètica o hídrica de l'immoble
 • Connectar serveis de telecomunicacions de banda ampla
 • individualitzar els mesuraments d'aigua, gas i llum 

A més tots els acords que no tinguin establerta una majoria determinada s'aproven per majoria simple. 

Majoria qualificada: 

 • Dur a terme modificacions físiques si afecten l'estructura de l'edifici (excepte aquelles que fan referència a l'habitabilitat,accessibilitat i seguretat que s'adopten per majoria simple)
 • Fer modificacions dels Estatuts
 • Construir piscines
 • Acordar (...) una quota pel fet que es faci ús excessiu d'elements privatius
 • Aprovar l'arrendament d'elements comuns per un període superior a 15 anys

Unanimitat:

 • Modificar les quotes de participació o coeficients dels elements privatius.
 • Vincular l'ús exclusiu de determinats elements comuns (patis, jardins, terrasses, etc.)
 • Cedir gratuïtament l'ús d'elements comuns
 • Extingir el règim de Propietat Horitzontal o formar-ne una de complexa
 • Decidir sotmetre a arbitratge qualsevol qüestió derivada de la Propietat Horitzontal

Hem enumerat quinze qüestions que es poden aprovar en una Junta de Propietaris. Tot i això, estem preparats per qualsevol consulta addicional.