Per què constituir la Comunitat de Propietaris? Què és l'Acta Constitutiva?

06 | 02 | 24
| Sector immobiliari

1. La Comunitat de Propietaris: de la mala premsa a constatar que sense ella no accedirem a serveis bàsics

 

Constituir una Comunitat de Propietaris protegeix millor els teus drets que no fer-ho. No obstant això, quan en un conversa apareix el terme "Comunitat de Propietaris" (d'ara endavant CP) les cares de les persones es tensen perquè aquestes tenen mala premsa deguda a dues raons:

  •  L'obligació de pagar: així cada copropietari, en funció de la seva quota de participació, contribueix al seu pressupost i la CP en general ha de satisfer impostos 
  •  La Presidència, una institució que moltes persones desitgen esquivar: El deure de presidir-la implica, com a mínim, assistir a les reunions quan ens estimaríem molt més descansar. Un element que afegeix pressió a aquesta obligació és que el President exerceix com la persona física representant legal de la Comunitat de Propietaris, és també la persona autoritzada a contractar amb tercers. Quan s'exerceix el càrrec cal anar amb compte per no incórrer en responsabilitats penals (les més freqüents són la deixació de funcions i l'apropiació indeguda) 

Aquests aspectes són "poc agraïts" són superats amb escreix pels avantatges de la Comunitat de Propietaris (d'ara endavant CP) i constatacions com la següent: no tenir CP suposa privar-nos a nosaltres mateixos, en tant que residents, de serveis bàsics per a la seguretat, la salubritat o una bona convivència.

Entenc que si resideixo a l'edifici, em perjudiqui la no constitució de la CP, però, si només soc el representant legal d'una empresa amb un pàrquing llogat a l'edifici - i no hi resideixo- no veig com m'afecta no tenir constituïda la CP? Pensa-ho així: si hi ha humitats sobre a la plaça llogada la inexistència d'aquesta figura legal fa que no es pugui contractar ningú per arreglar-les amb el consegüent prejudici per a la seva empresa.  

 

2. Quines tasques principals du a terme una Comunitat de Propietaris? Vols saber com erigir-ne una pas a pas?

 

El primer pas és que la CP tingui Numero d'Identificació Fiscal (d'ara endavant NIF) amb ell l'Administració -i les companyies subministradores- podran verificar la nostra adreça i que la CP satisfà impostos -factures en el cas de las firmes subministradores-.

Amb el NIF les tasques i serveis principals als quals dona accés una CP són:

.a) Donar d'alta els subministraments: Especialment, quan el nostre habitatge està situat en una cantonada, quan es contacta telefònicament amb la companyia subministradora has de revisar que els consti correctament la teva adreça 

b) Aprovar el pressupost: permet contractar serveis, treballadors externs i obres. Aquests treballs poden ser de manteniment, millora o eventual adequacio dels espais comuns. No s'ha d'oblidar que una CP és un espai on l'Administració pot dictar normes, per exemple, en el cas que ens estiguis llegint-nos des d'un edifici construït amb posterioritat a 1996 t'informem que és obligatori instal·lar-hi extintors 

d) Constituir la Junta de Propietaris: El primer a designar són els seus càrrecs orgànics (President, Vicepresident i Secretari). Aquest és un espai de debat, queixa, però, també amb capacitat de proposta i fer actuacions pràctiques que millorin la vida dels copropietaris. Aquí entra en joc el perfil professional de l'Administrador de Finques que assessora als càrrecs de la CP i fa de dic de contenció davant potencials conflictes entre els copropietaris: som-hi aposta pels nostres administradors 

e) Aprovar Reglament i Estatuts: per delimitar amb claredat què està permès a la CP i què està prohibit

Vols saber com erigir la CP conforme a dret? Clica aquest enllaç: tenim l'article que necessites. Recorda que el quòrum necessari en primera convocatòria és de la meitat dels propietaris
i quotes de participació
.

 

3. Per què és important l'Acta Constitutiva de la CP? Quins punts han d'aparèixer sempre a l'Acta Constitutiva?

 

Perquè sense l'Acta Constitutiva de la CP aquesta no pot nèixer. L'Acta Constitutiva és un document jurídic validat pel Registre de la Propietat.


3.1 De manera obligatòria a l'Acta Constitutiva (d'ara endavavant AC) ha d'aparèixer el següent:


a) Descripció de l’edifici: amb els elements comuns i també d'aquells privatius. Atenció s'ha d'especificar: el nom de la comunitat, l'adreça exacta de l'edifici o conjunt de propietats


b) Quota de participació i espais o drets que aquests porten adjunts: Descriu cada unitat privativa, indicant la seva superfície i característiques específiques. Per quota de participació s'entén: el percentatge que correspon a cada propietari del valor total de l'edifici i dels elements comuns


c) Naturalesa jurídica de la CP: Es determina el tipus de comunitat de l'edifici -horitzontal o vertical-.

 

d) Òrgans de govern de la Comunitat i presa de decisions dels mateixos: S'estableix la forma de govern de la comunitat. Aquesta ha de tenir sempre:

- Junta de propietaris

- President, Vicepresident i Secretari. Respecte a aquests l'Acta explicita:

  • Les seves funcions
  • Procediments d'elecció
  • Freqüència de les reunions

Tan rellevant com posar en marxa els òrgans de govern de la CP és fixar els procediments per a l'adopció dels acords a la Junta de Propietaris. Sense aquests dos passos successius no es pot executar cap decisió de la CP.

e)  Modificació de l'Acta Constitutiva: S'hi detalla com es poden dur a terme modificacions en ella, generalment requerint una majoria qualificada dels propietaris.

 

3.2 De forma optativa l'Acta Constitutiva pot recollir:


a) Els Estatuts de la CP: Aquest document jurídic, que ha de ser inscrit al Registre de la Propietat, regeix les normes de convivència a l'interior de la comunitat i a les zones comunes

b) El Reglament Interior, no cal inscriure'l al Registre de la Propietat, recull la utilització adequada dels serveis i elements comuns.

Amb aquest article has descobert la gran utilitat d'una CP. La setmana que ve detallarem què poden contenir els Estatuts i el Reglament de la CP.