Com puc demanar afegir un punt a l’ordre del dia de la reunió de la comunitat de propietaris?

27 | 02 | 24
| Sector immobiliari

Desitges que, a la seva pròxima reunió, la Junta de la comunitat de propietaris tracti punts, que d’entrada, el president no ha previst? Amb Finques Feliu en trauràs l'entrellat!

El concepte de "reunió" és inseparable del d'"ordre del dia". Comencem definint aquest segon:  "indicació dels assumptes que han de ser tractats en una sessió". 

Font: Diccionari Institut d'Estudis Catalans

1. Primera Part: Funcionament de la reunió de propietaris, quins són els càrrecs responsables de: programar-la, convocar-la, presidir-la i assignar-hi els temps d'intervenció? 


El secretari la programa i convoca. El president en coordina el desenvolupament (en cas que aquesta persona estigui indisposada, la substituiran vicepresident o secretari).

Quan es decideix impulsar la creació de la comunitat de propietaris, aquesta s'ha de reunir, almenys un cop l'any en Junta ordinària. 

Els copropietaris no acostumen a conèixer professionalment el món immobiliari. Per això, recomanem contractar sempre un administrador de finques. Aquest perfil està capacitat per ajudar el president en el transcurs de la reunió, té coneixements de Dret immobiliari i és un dic davant eventuals conflictes.

 

1.1 Puc renunciar a exercir de president de la comunitat abans de la primera reunió que em toqui liderar?

 

Com a norma general no Hi ha causes concretes al·legables per no ser president? Sí, patir una greu malaltia o ser una persona d'edat molt avançada.

No obstant això, el legislador és eloqüent quan no preveu una llista tancada de "supòsits habilitants" per no exercir el càrrec.  Vols aprofundir en aquest assumpte? Doncs clica aquest enllaç.  


1.2 Quina informació ha de constar explícitament a la convocatòria de la reunió de propietaris? 

 

Sempre haurem de detallar-hi quatre punts:

 

  •  Dia, lloc i hora de la Junta de copropietaris

 

  •  Ordre del dia

 

  • Un advertiment sobre el valor del vot dels copropietaris absents: computa a favor de la proposta votada (article 553-24 Codi Civil Català)

 

  • El llistat dels propietaris amb deutes amb la comunitat

 

1.3 Com s'ha de difondre l'avís de la convocatòria?

 

Emprant: 

a) El tauler d'anuncis de la comunitat 

b) Les parets dels passadissos de la comunitat   

c) Cartes postals entregades en mà 

d) E-mails, tot recordant als propietaris que revisin la bústia "spam" del seu correu electrònic  

És obligatori aconseguir la màxima difusió de la convocatòria. Al marge de satisfer el "principi de publicitat", si no s'avisa als propietaris de la celebració de la reunió, a l'horitzó apareixen dues conseqüències greus:

  • Els copropietaris que no hi assistissin podrien impugnar amb èxit les decisions adoptades
  • Hi haurà un alt risc que no s'arribi al quòrum requerit per votar qualsevol decisió

 

2.    Segona Part: Quina és l'única via per demanar la introducció d'un nou punt a l’ordre del dia?

 

Adreçant, vuit dies naturals abans de la Junta de Propietaris, un escrit al president de la comunitat (article 553-21 del Codi Civil Català). Vuit dies naturals és també l'antelació mínima prevista per enviar la convocatòria.

La petició al president de la comunitat ha de:

•    Utilitzar el registre formal
•    Exposar clarament quina és la nostra demanda concreta
•    Redactar-se en to empàtic

 

3. Tercera Part: Preguntes addicionals 


3.1    En cas d’oblidar enviar la petició, podria formular la qüestió durant la Junta?

 

Sí, dins l’apartat final de “precs i preguntes”.

 

3.2    Si el punt introduït requereix votar una modificació dels Estatuts o el Reglament Intern de la comunitat, i un propietari no pot assistir a la reunió, pot delegar el vot?


Sí, a condició que, la persona física que delega signi l'autorització pertinent

 

3.3 Vull votar el nou punt de l'ordre del dia. En cas que tingui deutes amb la comunitat, què passa?

 

Que perds el dret a vot. Aquesta restricció s'aixecarà tan aviat com paguis els deutes. Ara bé, sempre mantens la teva "veu", per tant, pots introduir aquest punt.

 

3.4 Pot la comunitat en conjunt o un copropietari en particular, negar-se a tractar el punt que he demanat introduir al·legant que és intranscendent? Puc sol·licitar la introducció d'un nou punt a l'ordre del dia dedicat a requerir el cessament d’activitats prohibides o molestes a la comunitat?

 

La resposta al primer interrogant és clara: mai poden vetar-se temes a la Junta. 

La segona pregunta enllaça amb la qüestió inicial donat que amb tota seguretat qui desenvolupi activitats prohibides o molestes voldrà impedir-ne la discussió.

Cal afegir que el Codi Civil Català avala amb molta claredat el dret a demanar aquest cessament a l'article 553.40.1: 

"Els propietaris i els ocupants no poden fer en els seus elements privatius, ni en la resta de l'immoble, activitats contràries a la convivència normal de la Comunitat o que malmetin o facin perillar l'immoble. Tampoc no poden dur a terme les que els estatuts, la normativa urbanística o la Llei exclouen o prohibeixen de forma expressa."  

Vols ampliar més aquest punt? Som-hi clica aquí.

 

3.5 Quin últim pas és sempre necessari perquè un punt debatut, votat i aprovat pels copropietaris entri en vigor i, per tant, tingui força legal per obligar tothom?

 

Que la persona que exerceix la presidència signi l'acta. En ella es recullen les dades de la reunió i els punts acordats.

Des de la primera reunió de la comunitat -la Junta Constitutiva-, a cada assemblea de copropietaris li correspon la seva acta. Això és així perquè els acords adoptats en una hipotètica reunió sense acta serien nuls de ple dret.  

 

4. Conclusió: una reivindicació de la reunió de copropietaris 

 

La Junta de la Comunitat de propietaris és el marc on:

    Es poden evitar o canalitzar conflictes

    Es debaten, voten i, eventualment, s'aproven, millores als espais comuns. Esbrina quin tipus de majoria requereix la llei per a quinze propostes emblemàtiques

    Com a copropietari pots requerir documentació informativa sobre la comunitat o les actuacions que hi són previstes

 

 

  •  Positivitat: basada en una provada capacitat de gestió

 

  •  Futur: som un equip humà sempre al dia preparat per atendre't amb diligència

 

Vols accedir als serveis de Finques Feliu concebuts per a les comunitats? Entra a la nostra web